Privacyverklaring & Disclaimer

Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je onze website https://www.truenorth.nl bezoekt en/of deelneemt aan één van onze opleidingen, trainingen, begeleidingen en/of trajecten.

In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van bezoekers en onze klanten. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact via info@truenorth.nl

Artikel 1 Doeleinden en gegevens

Wat verzamelen wij, wat gebruiken wij en voor welk doel?

  1. Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van trueNorth of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
  2. Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van trueNorth of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
  3. Versturen van nieuwsbrieven. Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je een paar keer per jaar een e-mailnieuwsbrief. Ook nemen wij je emailadres op in ons bestand als je je hebt aangemeld voor onze aanbod en/of er een gesprek heeft plaatsgevonden met één van onze medewerkers. Klanten nemen wij direct met e-mailadres in ons bestand op. September 2017 hebben wij je een bericht gestuurd met de vraag of je nog aangemeld wilde blijven, bij geen reactie hebben wij aangegeven dat je onze nieuwsbrief nog blijft ontvangen. Uiteraard kun je je nog steeds op ieder moment gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.
  4. Gedrag en bezoekgegevens website. Op https://truenorth.nl kunnen algemene bezoekgegevens bij worden gehouden. Vooralsnog hebben wij er voor gekozen dit niet actief te doen. Als jouw browser jouw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan kunnen wij deze gebruiken voor de statistieken van onze website en om de werking van onze website gebruikersvriendelijker te maken. Op het moment dat wij dat wel actief gaan doen, zullen wij daar melding van maken.
  5. Overige doeleinden. Jouw e-mailadres, je adres, naam en eventueel telefoonnummer gebruiken wij voor ons registratiesysteem aanmeldingen voor ons aanbod, voor administratieve verwerking, inhoudelijke dossiervorming tijdens de begeleiding en onze boekhouding. Geboortedatum en geboorteplaats vragen wij alleen wanneer je een traject volgt dat afgerond wordt met een certificering. Inhoudelijke dossiers worden na einde traject, opleiding na zes maanden vernietigd. Met uitzondering van die gegevens die we voor de wet moeten bewaren. Na de wettelijke termijnen worden ook die gegevens vernietigd.

Artikel 2 Derden

Wanneer je klant bent van trueNorth dan heeft onze accountant en ons ondersteuningsbureau inzicht in jouw persoonsgegevens zodat ze in opdracht van ons taken kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan telefoon- en secretariële ondersteuning, verwerker adressenbestanden en verzorging nieuwsbrieven, ingehuurd personeel in relatie tot uitvoering van opdracht in samenwerking met jou of de organisatie waar je voor werkt. Wij hebben met benoemde partijen overeenkomsten afgesloten. Bij doorlinken van onze website naar andere websites is trueNorth niet verantwoordelijk voor de inhoud, de dienstverlening en de kwaliteit van de producten en diensten van de sites waarnaar wordt verwezen.

Het kan zijn dat wij jouw gegevens met anderen moet delen om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wij jouw gegevens moet delen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In geen geval verkopen wij gegevens aan derden, zoals andere bedrijven.

Artikel 3 Inzage en aanpassen

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen.

Artikel 4 Cookies

Onze website maakt vooralsnog geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je onze site bezoekt. Op het moment dat dit verandert, maken wij daar melding van.

Artikel 5 Wet Datalek Meldplicht

Op 1 januari 2016 is de Wet Datalek Meldplicht in werking getreden. Voor het veilig maken van de verbinding tijdens het invullen van onze formulieren op onze website maken wij gebruik van een SSL-certificaat. Een technische beveiligingsmaatregel die er voor zorgdraagt dat de verbinding veilig is.

 Artikel 6 Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen wij wijzigen. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of onze verklaring is gewijzigd. Als wij iets wijzigen, dan vermelden wij dat op onze website en laten wij dit rechtstreeks door een bericht per e-mail weten.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2018.

trueNorth, KvK Rotterdam 24361847

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die trueNorth aan haar site besteedt, is het mogelijk dat er onvolledige of onjuiste informatie over producten, diensten, en dergelijke gepubliceerd is of wordt. De redactie is deels afhankelijk van externe bronnen, en hoewel ze deze zo veel mogelijk verifieert kan er onbedoeld een onzorgvuldig- en/of onjuistheid optreden. De redactie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid (bijvoorbeeld wegens een technische storing) om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is ze niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die met behulp van de site verkregen is. Bezoekers, deelnemers, mogen de op de site weergegeven informatie niet openbaar maken en/of verveelvoudigen, op welke wijze dan ook, zonder vooraf verkregen toestemming van trueNorth.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2018.

trueNorth, KvK Rotterdam 24361847