Algemene voorwaarden van trueNorth B.V., 1 februari 2006

Gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, KvK te Rotterdam 24361847

Beleid trueNorth BV

TrueNorth is voortgekomen uit AvN Secretaresse- & Organisatiebureau opgericht in 1997. In 2001 zijn de werkzaamheden uitgebreid en is het bedrijfsonderdeel trueNorth opgericht. In 2004 is de organisatievorm omgezet van eenmanszaak naar een B.V. Het bedrijf heet sindsdien trueNorth B.V en houdt zich bezig met onderstaande werkzaamheden.

TrueNorth biedt mensen en organisaties op persoonlijk en professioneel niveau ondersteuning door middel van advisering, begeleiding, opleiding en training. Leren en uitvoeren staan centraal. Dit alles gebeurt in korte of lange trajecten, in grote of kleine groepen of individueel. In het Nederland of daarbuiten.
De manier van werken kan worden omschreven als betrokken en in verbinding met de mensen, de vraag, de omgeving en het gewenste resultaat. De praktische aanpak ondersteund door theorie en ervaringsmogelijkheden is kenmerkend. Uitgangspunt is een omgeving te creëren waarbinnen men voorbij interne en externe belemmeringen de essentie van de vraag kan uitwerken en plek kan geven om dit vervolgens in de dagelijkse praktijk te kunnen toepassen. De autonomie van alle betrokkenen is een voorwaarde die centraal staat binnen de uitvoering van alle werkzaamheden door trueNorth.
Wij werken binnen zeer uiteenlopende organisaties (binnen profit en non-profit sectoren) en in alle functiegebieden aan managementontwikkeling, visieontwikkeling, cultuurverandering, gedragsverandering, loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.
De volgende algemene voorwaarden gelden bij alle zakelijke interactie met trueNorth

1. Algemeen
1. Op alle aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten overeengekomen tussen trueNorth en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden die worden gehanteerd door opdrachtgevers gelden slechts voorzover deze uitdrukkelijk (geheel of gedeeltelijk) in de opdrachtbevestiging of de overeenkomst door trueNorth van toepassing verklaard zijn.
2. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met trueNorth gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

2. Aanbiedingen, totstandkoming, opzegging en einde van overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van trueNorth zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle benodigde informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht tijdig heeft verstrekt. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van trueNorth betrokken (zullen) zijn of worden.
2. Alle aanbiedingen zijn op te vatten als uitnodigingen om in onderhandelingen te treden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders in de aanbieding is vermeld. Alle aanbiedingen zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. TrueNorth is slechts aan de aanbiedingen gebonden indien de aanvaardingen hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd (dit kan ook gebeuren door het ondertekenen van een overeenkomst opgemaakt door trueNorth) of dit binnen 30 dagen wordt bevestigd door trueNorth.
3. De bedragen, genoemd in de aanbiedingen, zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor trueNorth pas bindend wanneer zij door haar schriftelijk zijn aanvaard (dit kan gebeuren door het ondertekenen van een overeenkomst gemaakt door trueNorth). De opdrachtgever is echter door zijn aanbieding,inschrijving per mail of anderszins, opdracht c.q. acceptatie van een aanbieding gebonden. Zij gelden als onherroepelijk aanbod.
4.TrueNorth is gerechtigd altijd een overeenkomst te doen eindigen door (tussentijdse) opzegging, zonder inachtneming van een opzegtermijn, om wat voor redenen dan ook.
5. De door trueNorth geleden schade waarvoor de opdrachtgever in geval van onregelmatige opzegging aansprakelijk is, bedraagt ten minste het volledige honorarium (zonder korting voor besparingen wegens het voortijdige einde) dat trueNorth zou hebben genoten indien de onregelmatige opzegging niet zou hebben plaatsgehad, en ook alle ten gevolge van de overeenkomst door trueNorth gemaakte kosten. Hier worden ook de reserveringstijd en reserveringskosten (waaronder ook locatiekosten en inhuurkosten derden) bedoeld bij het te laat opzeggen van de opdracht door de opdrachtgever.
6. Indien een overeenkomst door opzegging door trueNorth of door regelmatige opzegging door de opdrachtgever eindigt, is de opdrachtgever gehouden de reeds verleende diensten volledig te honoreren en ten gevolge van de overeenkomst door trueNorth gemaakte kosten te vergoeden

7. Bij aanmelding geldt een bedenktijd van maximaal 14 dagen. Hierna is de aanmelding geldig. Aanmelder kan organisatie zijn die een aanmelding doet voor medewerker, medewerker rechtstreeks, individu, particulier. De persoon die de aanmelding verricht wordt gezien als de officiële opdrachtgever, anders dient dat bij aanmelding bekend worden gemaakt.

8. Bij afzegging van (coachings-) afspraak binnen 24 uur voor aanvang, zal deze in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor gesprekken die vallen binnen een traject of coachingskaart. Er zal dan een gesprek binnen het totaal worden afgeschreven.

Voor workshops, trainingen, lezingen en opleidingen gelden de annuleringsvoorwaarden zoals onder omschreven.

3. Uitvoering en omvang van de opdracht
1. TrueNorth zal de door haar te verrichten diensten, volgens de overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij is vrij in de keuze van de wijze van uitvoering.
2. True North geeft aan welke trainers/adviseurs ingezet worden. TrueNorth zal in overleg met de opdrachtgever de samenstelling wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de opdracht niet ongunstig beïnvloeden. Een wijziging kan ook op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. TrueNorth is gerechtigd de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden en/of te doen verrichten door (al dan niet bij haar in dienst zijnde) derden.
3. De opdracht wordt geacht bovendien in te sluiten alle diensten, verleend door trueNorth ingeschakelde derden en daarmee gemoeide kosten, welke naar het oordeel van trueNorth nodig of bevorderlijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.
4. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzingen. Alle wijzigingen in de aard en omvang van werk, hetzij op verzoek van opdrachtgever, hetzij op basis van een voorstel van trueNorth, evenals de mogelijke gevolgen daarvan voor de kosten van de werkzaamheden worden door de opdrachtgever en trueNorth overeengekomen en schriftelijk bevestigd. Werkzaamheden volgens de gewijzigde opdracht zullen pas aanvangen na de schriftelijke bevestiging.

4. Activiteiten trainingen en workshops
1.open inschrijvingen gaan door op het moment dat zich minimaal 8 deelnemers hebben aangemeld. Van de inschrijving ontvangt de deelnemer/opdrachtgever een bevestiging en intakeformulier. Bij annulering door trueNorth wordt per omgaande eventueel reeds betaald trainingsgeld teruggestort. Bij annulering van de deelname aan een training kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemers laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie. Mocht een opdrachtgever om welke reden dan ook, de deelname wensen af te zeggen, gelden de volgende regels; annulering tot een maand voor de aanvangsdatum: 0% van de aan de training gebonden kosten zijn verschuldigd. Annulering tussen een maand en veertien dagen voor de aanvangsdatum: 50% van de kosten die zijn verschuldigd. Annulering binnen veertien dagen voor aanvangsdatum: 100% van de kosten inclusief de eventuele verblijfskosten die zijn verschuldigd. TrueNorth is gerechtigd om in geval van ontstentenis van een ingeplande trainer een andere geschikte trainer aan te wijzen. In geval vervanging niet mogelijk is, worden in overleg nieuwe data vastgesteld. Eventuele kosten van annulering van de accommodatie komen voor rekening van trueNorth. Andere kosten zijn niet op trueNorth verhaalbaar.

5. Vertrouwelijkheid
1. Over vertrouwelijke gegevens, administratie, informatie etc. van de opdrachtgever zal trueNorth geheimhouding bewaren en geen mededeling doen aan derden die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, tenzij dit voor de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden noodzakelijk of bevorderlijk is.
2. TrueNorth is niet meer verplicht tot enige geheimhouding en behoudt zich verder alle rechten voor, indien de opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting voldoet
3. De opdrachtgever zal zonder toestemming van trueNorth aan derden geen mededeling doen over de aanpak van trueNorth, haar werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

6. Adviezen, informatie etc.
Alle adviezen, informatie, mededelingen, etc. worden zo zorgvuldig mogelijk (af)gegeven, respectievelijk gedaan. Voor de gevolgen van eventuele fouten en afwijkingen – inclusief die in prospectussen, folders, catalogi, advertenties en artikelen – is trueNorth niet aansprakelijk.

7. Bescherming van rechten
Op alle rechten van industriële en intellectuele aard met betrekking tot van trueNorth afkomstige of door haar gebruikte adviezen, informatie, ontwerpen, programma’s, systemen, werkwijzen etc. wordt en/of blijft uitsluitend trueNorth rechthebbende, ook al heeft de opdrachtgever een aandeel in de totstandkoming daarvan gehad of zijn aan de opdrachtgever voor de vervaardiging of het gebruik daarvan kosten in rekening gebracht.
De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan trueNorth voorbehouden.

8. Gegevens opdrachtgever
De opdrachtgever is verplicht trueNorth nauwkeurig, tijdig en in de benodigde vorm de gegevens, documentatie etc. te verschaffen, die naar de mening van trueNorth voor de uitvoering van de opdracht nodig of bevorderlijk zijn.

9. Uitvoeringsduur
Door trueNorth opgegeven tijden waarbinnen de overeenkomst zal worden uitgevoerd, gelden steeds bij benadering. Deze tijden gaan in na ontvangst van de gegevens van de opdrachtgever zoals genoemd. Overschrijding hiervan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet nakoming of opschorting van enig voor de opdrachtgever uit de over-eenkomst voortvloeiende verplichting.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. TrueNorth zal naar beste weten en kunnen de haar verstrekte opdracht uitvoeren. TrueNorth is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door trueNorth van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het geven van de opdracht de opdrachtgever mag vertrouwen.
2. De aansprakelijkheid van trueNorth is beperkt tot nakoming van de in de vorige onderdelen omschreven verplichtingen. TrueNorth is nimmer aansprakelijk voor enige, direct of indirect, door de opdrachtgever geleden schade.
3. Indien trueNorth, niettegenstaande het voorgaande, om welke reden dan ook, gehouden zou zijn enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan het honorarium voor de werkzaamheden, waarvan de gebrekkige uitvoering de grond vormt van de aansprakelijkheid. Op het moment dat deze gedekt wordt door een aansprakelijkheidsverzekering van trueNorth is de uitbetaling beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. In afwijking wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4.Iedere eventuele aansprakelijkheid van trueNorth vervalt, indien de opdrachtgever enige, uit de met trueNorth gesloten overeenkomst voortvloeiende, verplichting niet nakomt.
5.Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan trueNorth kunnen worden tegengeworpen, kan trueNorth ook aan de opdrachtgever tegenwerpen.
6. Alle weermiddelen, die trueNorth aan de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, ter afwering of beperking van haar aansprakelijkheid, kan ontlenen, kunnen – indien trueNorth dit wenst – door haar personeel en derden, die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tegenover de opdrachtgever worden ingeroepen, als ware haar personeel en deze derden zelf partij bij de overeenkomst.
7.De opdrachtgever vrijwaart trueNorth, haar personeel en door of vanwege haar werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade, ontstaan door of verband houdende met de uitvoering van de opdracht.
8. TrueNorth is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of winstderving, of welke ander schade dan ook welke voor wederpartij en/of derden ontstaan. In geval van aansprakelijkheid van trueNorth is deze aansprakelijkheid begrensd tot het bedrag dat in voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekering van trueNorth daadwerkelijk wordt uitbetaald.

11. Reclames
1. Elke aanspraak tegen trueNorth over enige handeling vervalt, indien de opdrachtgever niet per aangetekend schrijven heeft gereclameerd binnen zeven dagen nadat de handeling aan de opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend kon zijn en uiterlijk binnen zeven dagen na declaratiedatum.Dit moet gebeuren met redenen omkleed gericht aan de directeur van trueNorth. De directeur is gehouden binnen dertig dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken over de ingediende klachten en eventueel gevraagde voorzieningen voor zover de directie die aangewezen achtte te treffen desgewenst zal deze directie de klager in de gelegenheid stellen te worden gehoord. TrueNorth heeft zich aangesloten bij de etische commissie van Phoenix trainingen. Op verzoek worden de stukken toegestuurd om hiervan gebruik te kunnen maken.
2. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op, noch geeft zulks de opdrachtgever recht op verrekening. Eventuele restitutie vindt binnen 30 dagen na definitieve uitspraak plaats.
3. In geval van een gerechtvaardigde reclame is trueNorth uitsluitend gehouden tot aanpassing van het bedrag van haar declaratie of het verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, dit ter keuze van trueNorth. TrueNorth is gerechtigd op een door haar gemaakte keuze later terug te komen.

12.Overmacht
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop trueNorth geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor trueNorth niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook werkstakingen vallen hieronder en werkstakingen van derden. Onverwachte ziekte wordt hier ook onder verstaan.
TrueNorth heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere nakoming) verhindert, intreedt nadat trueNorth haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van trueNorth opgeschort. Indien de periode waarin voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof aan afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Declaratiebedrag: honorarium en  kosten
1. Het honorarium, dat in rekening wordt gebracht, wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van trueNorth, zoals die gelden op het moment van dienstverlening. Voorbereidingstijd, telefoonkosten, kosten derden, locatiekosten, reiskosten en reistijd kunnen door trueNorth volledig in rekening worden gebracht. Indien trueNorth een vast uurtarief of honorarium is overeengekomen is trueNorth niettemin gerechtigd tot verhoging hiervan. Tevens mogen prijsstijgingen worden doorberekend, indien trueNorth kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzingen hebben voorgedaan.
2. Naast het honorarium kunnen alle door trueNorth in het kader van de opdracht gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder deze kosten vallen onder meer kosten van de verwerken materialen, vervoer- en verzendkosten en alle aan, ten gevolge van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde, derden te betalen vergoeding- en en kosten.
3. Indien na het aanvaarden van de opdracht door trueNorth in de vastgestelde verwerkingsmethoden wijzigingen dienen te worden verricht, is trueNorth gerechtigd de daaraan verbonden kosten, ook in geval een vast declaratiebedrag is overeengekomen, extra in rekening te brengen. TrueNorth meldt één en ander zo mogelijk aan de opdrachtgever.
4. Naast honorarium, kosten etc. wordt te allen tijde B.T.W. in rekening gebracht volgens de wettelijke voorschriften.

14. Betaling en restitutie
Kosten op basis van de aanbieding worden na afloop of bij aanvang van een traject gefactureerd. Dit staat vermeld in de aanbieding. Betalingen dienen te gebeuren binnen 30 dagen na de op de declaratie vermelde datum, zonder enige aftrek. Restitutietermijn is 30 dagen.
2. Indien de opdrachtgever enig bedrag zoals door hem verschuldigd niet tijdig voldoet is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is hij daarover met ingang van de datum waarop hij in gebreke is aan trueNorth een rente verschuldigd ten hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. Indien de opdrachtgever met een door hem aan trueNorth verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle vorderingen die trueNorth op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van alle vorderingen van trueNorth een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.
4. De opdrachtgever doet afstand van het recht op verrekening. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijne laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 100,= euro te bedragen. Indien trueNorth aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze dus ook voor vergoeding in aanmerking.
6. De opdrachtgever is verplicht, ook indien hij krediet heeft bedongen, voldoende zekerheid voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te stellen, indien trueNorth dit verlangt.

15. Retentierecht
TrueNorth is gerechtigd de afgifte van goederen – documenten, fiscale en administratieve bescheiden, gelden en geldswaarden daaronder begrepen – die zij voor de opdrachtgever ten gevolge van de uitvoering van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat al haar opeisbare vorderingen ter zake van enige opdracht van de opdrachtgever zijn voldaan.

16. Ontbinding
De opdrachtgever doet afstand van het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

17. In gebreke zijn opdrachtgever
Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn zaken, de bedrijfsvoering staakt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft trueNorth – naast de haar reeds toekomende rechten – het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten zoals volledige vergoeding van kosten, schade en interessen.Voor alle activiteiten die door trueNorth voor de opdrachtgever zijn gereserveerd in tijd, ruimte, medewerkers, derden, voorzieningen en verschotten wordt bij annulering door de opdrachtgever;
tot een maand voor de vastgelegde begindatum van de opdracht, of de voor de opdrachtgever gereserveerde activiteit of samenhangende reeks van activiteiten, 50% van de (totale) geldende tarieven in rekening gebracht;
binnen 2 weken voor de vastgelegde begindatum van de opdracht, of de voor de opdrachtgever gereserveerde activiteit of samenhangende reeks van activiteiten, 75% van de (totale) geldende tarieven in rekening gebracht.

18. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van trueNorth. Openbaarmaking kan daarom alleen geschiede na verkregen toestemming van trueNorth.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Terzake van alle geschillen, verband houdende met aanbiedingen van, opdrachten aan, dienstverlening door en overeenkomsten over die zaak met trueNorth, is bij uitsluiting de competente rechter te Rotterdam bevoegd, tenzij trueNorth de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.
2. Op de verhouding tussen de opdrachtgever en trueNorth is Nederlands recht van toepassing.

20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder depotnummer 24361847.

Rotterdam, 1 februari 2006 trueNorth B.V.