Aanvullende gegevens waaronder Klachtenregeling en Ethische Code

trueNorth onthoudt zich van werkzaamheden die belangentegenstelling of rolconflict kunnen oproepen. Privacy en vertrouwelijkheid worden voor het individu, de werkgever en werknemer gegarandeerd. Kortom voor ieder individu waarmee wij mogen werken. Dit wordt aan de voorkant van een opdracht duidelijk afgestemd. In onze privacyverklaring vertellen wij expliciet hoe wij hier mee omgaan.

trueNorth is aangesloten bij de NOBCO, Nederlandse orde van beroepscoaches.
Tevens is trueNorth lid van de NVO2. NVO2 is een vereniging van leden die werkzaam zijn op het terrein van het duurzaam ontwikkelen van talenten in de context van (arbeids-) organisaties.
Wij zijn ook aangesloten bij G-Coach.

Wij hebben ons aangesloten bij de ethische code van Phoenix opleidingen. Wij zullen er alles aan doen wat binnen onze mogelijkheden ligt zorgvuldig met opmerkingen en met klachten omgaan. Onderstaand staat onze klachtenregeling omschreven.

Uiteraard heeft trueNorth ook de noodzakelijke zakelijke verzekeringen afgesloten.

Wij zijn gecertificeerd door het CRKBO en derhalve zijn onze opleidingen en opleidingstrajecten BTW-vrij.

Klachtenregeling

trueNorth, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directie, mw. A.W. van Noort, verklaart met betrekking tot haar dienstverlening dat het volgende klachtenreglement van toepassing is.

Een klacht moet schriftelijk of per mail bij trueNorth worden ingediend. De klacht kan betrekking hebben op gedragingen en/of uitlatingen van en/of behandeling door een medewerker van trueNorth. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van ingeschakelde derde.

Een klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:
– naam en adres van de melder;
– datum van de melding;
– omschrijving van de klacht: uitlatingen, gedragingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt.

De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Binnen uiterlijk 30 dagen na het indienen van de klacht krijgt de indiener bericht over de wijze van behandelen van de klacht. Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een uitlating, gedraging of handeling betreft die langer dan een half jaar geleden heeft plaatsgevonden. Bij het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager en/of de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

De directie van trueNorth bepaalt per klacht de noodzaak van het aanstellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

De behandeling van de klacht geschiedt in eerste instantie door de directie. De klacht wordt schriftelijk afgehandeld. In het schrijven staat een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de klacht, alsmede van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden. Mocht de termijn van 4 weken niet gehaald worden, dan zal de klager hiervan binnen vier weken op de hoogte worden gesteld en worden geïnformeerd over de verwachte reactietermijn.

Op de beslissing van directie kan binnen 2 weken schriftelijk in beroep worden gegaan. Hierna wordt een onafhankelijke Klachtenfunctionaris, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging gevraagd het beroep te beoordelen. De organisatie “er is iets misgegaan.nl”: M. van Veen, zal van trueNorth de opdracht ontvangen dit beroep op te pakken. Na een voor de klachtenfunctionaris passend onderzoek zal binnen 4 weken een uitspraak volgen. Haar uitspraak is bindend voor trueNorth en klager. Het gehele proces voldoet aan de eisen  van de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

trueNorth draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. Geregistreerde klachten worden voor de duur van 5 jaar bewaard.

Rotterdam, juni 2017